Chuông khung mái ngói (Nhỏ/Trung bình/Lớn) > Chuông Chuông Nhỏ

language

Giới thiệu sản phẩm梵鐘의 名家 聖鐘社

Chuông Chuông Nhỏ

Chuông khung mái ngói (Nhỏ/Trung bình/Lớn)


  • Tên sản phẩm S) 155x120x200mm / M) 200x150x265mm / L) 275x230x345mm
  • kích thước

본문

1015c89ee1950c490f586724f7f921f2_1532332010_1413.jpg
 

Mô tả sản phẩm

Là sản phẩm lấy Chuông Emille(quốc bảo số 29) làm mẫu cơ bản và khung được chế tác với hình thức nhà mái ngói truyền thống của Hàn Quốc, rất được người trong và ngoài nước ưu thích.
  • 페이스북으로 보내기
  • 트위터로 보내기
  • 구글플러스로 보내기

Comment list

No comment has been registered.


충청북도 진천군 덕산면 습지길 35대표 : 원광식사업자등록번호 : 135-23-67515전화 : 02-733-6141팩스 : 02-733-4840이메일 : sungjongsa@hotmail.com

COPYRIGHT ⓒ 성종사. ALL RIGHTS RESERVED.