Chuông khung rồng (Nhỏ/Trung bình/Lớn) > Chuông Chuông Nhỏ

language

Giới thiệu sản phẩm梵鐘의 名家 聖鐘社

Chuông Chuông Nhỏ

Chuông khung rồng (Nhỏ/Trung bình/Lớn)


  • Tên sản phẩm S)150x95x160mm / M)220x120x235mm / L)260x160x290mm
  • kích thước

본문

1015c89ee1950c490f586724f7f921f2_1532332543_1062.jpg
 

Mô tả sản phẩm

Là loại chuông lấy Chuông Emille(quốc bảo số 29) làm cơ bản là mẫu của chuông lưu niệm đầu tiên được sản xuất tại Hàn Quốc và được cấu tạo với 3 kích cỡ.
  • 페이스북으로 보내기
  • 트위터로 보내기
  • 구글플러스로 보내기

Comment list

No comment has been registered.


충청북도 진천군 덕산면 습지길 35대표 : 원광식사업자등록번호 : 135-23-67515전화 : 02-733-6141팩스 : 02-733-4840이메일 : sungjongsa@hotmail.com

COPYRIGHT ⓒ 성종사. ALL RIGHTS RESERVED.