Chuông Emille(Đại) > Chuông Chuông Nhỏ

language

Giới thiệu sản phẩm梵鐘의 名家 聖鐘社

Chuông Chuông Nhỏ

Chuông Emille(Đại)


  • Tên sản phẩm 100x100x170mm
  • kích thước

본문

1015c89ee1950c490f586724f7f921f2_1532333433_435.jpg
 

Mô tả sản phẩm

Tác phẩm này là sản phẩm văn hóa truyền thống được chế tác thu nhỏ 1/23 của vật thật Chuông của vua Seongdeok(Chuông Ilmyeong-emille) là quốc bảo số 29 đang được đánh giá là chuông tốt nhất Hàn Quốc, một tác phẩm do giám đốc Won Kwang Sik Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia số 112 tận tâm chế tác bằng phương pháp đúc sáp.
  • 페이스북으로 보내기
  • 트위터로 보내기
  • 구글플러스로 보내기

Comment list

No comment has been registered.


충청북도 진천군 덕산면 습지길 35대표 : 원광식사업자등록번호 : 135-23-67515전화 : 02-733-6141팩스 : 02-733-4840이메일 : sungjongsa@hotmail.com

COPYRIGHT ⓒ 성종사. ALL RIGHTS RESERVED.