Lư hương hoa sen > Chuông làm việc

language

Giới thiệu sản phẩm梵鐘의 名家 聖鐘社

Chuông làm việc

Lư hương hoa sen


  • Tên sản phẩm Bronze
  • kích thước

본문

1015c89ee1950c490f586724f7f921f2_1532334568_7866.jpg
 

Mô tả sản phẩm

Lư hương sản phẩm mới năm 2018 được chế tác theo hình tượng hoa sen. Đang chờ cấp bằng sáng chế(Cấm trộm cắp thiết kế)
  • 페이스북으로 보내기
  • 트위터로 보내기
  • 구글플러스로 보내기

Comment list

No comment has been registered.


충청북도 진천군 덕산면 습지길 35대표 : 원광식사업자등록번호 : 135-23-67515전화 : 02-733-6141팩스 : 02-733-4840이메일 : sungjongsa@hotmail.com

COPYRIGHT ⓒ 성종사. ALL RIGHTS RESERVED.